Om BKP

1218984_13999237

God avkastning i 2017


BKP leverte en verdijustert avkastning på 8,6 % i 2017 og et resultat av kapitalforvaltningen på NOK 1.329 mill. Egenkapitalen økte med NOK 126 mill. til NOK 1.557 mill. av en total balanse på NOK 16,9 mrd. ved utgangen av 2017. Kapitalforvaltningen har gjennom en årrekke gitt avkastning langt utover risikofri rente, noe som har gjort at BKP har bygget opp betydelige buffere. Disse gjør BKP i stand til å møte turbulente markedsforhold fremover.


Diagrammet nedenfor viser BKPs avkastning gjennom den siste 15 års perioden sammenlignet med risikofri rente (ST1X*) og med BKPs langsiktige avkastningsmål på 5,5 %.Figuren viser at den vedtatte strategi har fungert godt under de rådende markedsforhold og at det langsiktige målet har vært realistisk.